ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ COACH@WORK В ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

На 19-20 ноември 2014 г., в гр. Пловдив, България се проведе първата среща по проекта COACH@WORK. Организатори бяха българските партньори със седалище в града, а именно „Interprojects” и координатора „Згура-М”.

Срещата започна с представяне на всички партньори и продължи с подробно представяне на резултатите от проекта. В края на първия ден всички партньори бяха наясно какво се изисква по отношение на техните административни и съдържателни роли. Вторият ден беше посветен на обсъждане и планиране на изследователската фаза на проекта. Сесията беше проведена под формата на мозъчна атака, където всички партньори генерираха идеи за най-добрите начини за провеждане на процеса на събиране на данни.

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ H–CARE

На 21-22 Февруари 2014 в Истанбул, бе организирана първата международна партньорска среща на проекта на H–CARE.

Срещата започна с официална реч на г-н Муамер Иълдъз – генералния директор на образователната дирекция в Истанбул, който е и генерален представител на проекта на H–CARE.

По време на срещата партньорите, сред които и “Згура-М“, се запознаха с дейностите по проекта, получиха общо разбиране за целите, етапите и следващите етапи от развитието на проекта.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ

за включване в работна визита в рамките на проект № 2011-1-TR1-LEO04-24538 „Включване чрез Информационни и Комуникационни Технологии“(Connect with ICT), организиран от консултантска компания „ЗГУРА-М“ ЕООД.

Кандидатите за включване в курса трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Лица в трудоспособна възраст между 18 и 55 години, завършили висше образование в областта на обучението на лица със специални образователни потребности.
 2. Необходим е минимум 2 години трудов опит в обучение по ИКТ  и рехабилитация на лица с увреждания.
 3. Отлични компютърни умения и помощни компютърни технологии.
 4. Добра обща култура.
 5. Добри  умения за общуване.
 6. Способност за работа в група.
 7. Висока мотивация за обучение и коопериране в професионална и динамична среда;
 8. С предимство са кандидати, които в момента упражняват професия, свързана с предоставяне на обучителни и рехабилитационни услуги на лица с увреждания.

Работната визита ще се проведе в Турция (20-23 Март 2013г.) на разноски, поети от финансиращата програма „Леонардо да Вини“ („Учене през целия живот’).  Лицата,  желаещи да се включат следва да отговарят на следните критерии:

 • Да притежават умения за работа в международна среда.
 • Да могат да комуникират свободно на Английски език (работен език на проекта)

Процедура за подбор:

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Кратко мотивационно писмо в свободен текст.

Участниците ще бъдат подбрани от сформирана тричленна комисия на база на подадените документи и последващо персонално интервю с всеки кандидат за установяване на степента на мотивация и ангажираност за включване в работната визита.

Обучението е напълно безплатно благодарение на програма „Леонардо да Винчи“ на Европейската Комисия и ЗГУРА-М ЕООД.

Краен срок за подаване на документи: 12 Март 2013г.

За контакт с нас: projects@zgura-m.eu или на тел. 032 / 62 88 90

За повече информация относно проекта: www.co-ict.aimcy.eu


РЕЗУЛТАТИ:

На базата на подадените кандидатури на 14 Март 2013г. се събра специално сформирана комисия с председател г-жа Мария Горанова-Вълкова (Управител на ЗГУРА-М ЕООД) и взе следното решение:

Удобрява за участие следните кандидатури:

 1. Анна Ройдева – Специален педагог
 2. Деян Славов – Специален педагог

Екипът на ЗГУРА-М благодари на всички участници.

Първа партньорска среща по проект T-EST

Първата партньорска среща по проект T-EST, на която присъстваше и екипът на “Згура-М“ се проведе в периода 6 – 7 Декември 2012г. в град Грац, Австрия.
Домакин на срещата бе най-голямата организация по осигуряване на заетост за лица с увреждания в Австрия „Юрген ам верк“, която е и координатор на проекта. Бяха подробно дискутирани проектните цели, задачи, както и процесите по осъществяването на програмата по всеки един работен пакет. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ

за включване в обучителен курс за „Основни компютърни умения“ в рамките на проект № 2011-1-TR1-LEO04-24538 „Включване чрез Информационни и Комуникационни Технологии“(Connect with ICT), организиран от консултантска компания „ЗГУРА-М“ ЕООД.

Кандидатите за включване в курса трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Лица в трудоспособна възраст между 18 и 55 години, завършили средна или по-висока образователна степен.
 2. Добра обща култура.
 3. Добри комуникационни способности и умения за общуване.
 4. Способност за работа в група.
 5. Желаение за придобиване на специфична професионална подготовка в областта на употребата на компютър, ползване на интернет, текстообработваща програма, социални мрежи и средства за онлайн комуникиране; международното и междукултурно развитие;
 6. Висока мотивация за обучение в професионална и динамична среда;
 7. Приоритетна целева група на обученията са лица с физически увреждания и лица над 50 години;
 8. С предимство са кандидати с мотивация за продължаване на обучението за придобиване на висше образование и с цел по-добра реализация на пазара на труда.

Част от обучетелния процес ще се проведе във Франция (Ноември 2012)  на разноски поети от финансиращата програма.  Лицата,  желаещи да се включат следва да отговарят на следните критерии:

 • Да притежават умения за работа в международна среда.
 • Да могат да комуникират свободно на Английски език (работен език на проекта)

Процедура за подбор:

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Кратко мотивационно писмо в свободен текст.

Участниците ще бъдат подбрани от сформирана тричленна комисия на база на подадените документи и последващо персонално интервю с всеки кандидат за установяване на степента на мотивация и ангажираност за включване в курса.

Краен срок: 30 Октомври 2012г.

Обучението е напълно безплатно благодарение на програма „Леонардо да Винчи“ на Европейската Комисия и ЗГУРА-М ЕООД.

За контакт с нас: projects@zgura-m.eu или на тел. 032 / 62 88 90

За повече информация относно проекта: www.co-ict.aimcy.eu


РЕЗУЛТАТИ:

На базата на подадените кандидатури на 01 Ноември 2012г. се събра специално сформирана комисия с председател г-жа Мария Горанова-Вълкова (Управител на ЗГУРА-М ЕООД) и взе следното решение:

Удобрява за участие следните кандидатури:

 1. Атина Тодорова
 2. Йовка Янакиева

Екипът на ЗГУРА-М благодари на всички участници.

Е-Менторинг

ЗГУРА-М е компания с традиции в организирането на менторинг програми за хора с увреждания и възрастни над 55г.

На 1 октомври 2011г. стартира нов европейски проект, благодарение на който в България отново ще бъде проведена менторинг програма, насочена към безработни, желаещи да подобрят своите трудови умения, под наставничеството на опитен професионалист.

Този път менторинг процеса ще бъде реализиран комбинирано – през специално разработена електронна платформа и срещи лице в лице. От там идва и наименованието на проекта е-Менторинг. Той е 75% финансиран от програма „Леонардо да Винчи“ на ЕК, мярка „Трансфер на иновации“ и е с начална дата 01.10.2011 и приключва на 30.09.2013. Инициативата е естествено продължение на успешно реализирания проект Менторинг за възрастни, осъществен в периода 01.10.2006 – 30.09.2008, координиран от фирма ЗГУРА-М.

В новия проект е-Менторинг фирма ЗГУРА-М отново е сред партньорите, а координатор е Национален директорат по образование и обучение на възрастни, Турция. В партньорството участват още и организации от Белгия, Великобритания и Италия.

Основната идея на проекта е да засили връзката между професионалното образование и бизнеса чрез предоставяне на менторинг ориентиран към нуждите на потребителя. С цел оптимизиране на ефективността от използването на електронна менторинг платформа, наставляваните ще преминат предварително през обучителен курс по ИКТ. Участниците в менторинг процеса ще бъдат подпомагани от партньорите чрез съвети, консултации и не на последно място, чрез специално разработени наръчници за осъществяване на менторинг програми.

Преди да се пристъпи към предоставянето на менторинг и изработване на специализирани наръчници за ментори и наставлявани, партньорите ще подготвят доклад, описващ успешни модели на менторинг в Европа. В момента те са ангажирани със събиране на информация за съществуващите стандарти и методологии на предоставяне на менторинг за уязвими групи на пазара на труда.

В края на м. април ще бъде готов доклада и анализа на потребностите на работодатели и възрастни с увреждания по отношение на техните конкретни нужди от образование, обучение и професионална реализация.

Ако желаете да споделите Вашия опит в областта на менторинг програмите, не се колебайте да се свържете с екипа на фирма ЗГУРА-М. Следете нашия сайт за повече информация относно развитието на проекта е-Менторинг.

Нов проект в областта на трудовата медицина и безопасност на труда

Екипът на консултантска компания „Згура – М“ е партньор в Европейски проект по трансфер на иновации в рамките на мярка „Леонардо да Винчи“ на програмата „Учене през целия живот“, които се нарича „Ε-TPOHS – Електронна обучителна платформа в областта на трудовата медицина и безопастност на труда“. Неговата основна цел е да разработи онлайн интегрирана обучителна платформа в областта на трудовата медицина и безопастност на труда, която има за цел да обучи служителите и работодателите в сектори строителство, металургия, производство на оборудване и минно дело чрез нови обучителни методи, които ще бъдат пилотирани в България и Турция през 2012 година.

Повече информация може да откриете на: www.tpohs.sakarya.edu.tr

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close