ALMIT участва в „Конференция за взаимно обучение за интеграция на мигрантите“, проведена на 30.11.2021 г. , организирана от Европейската комисия

На събитието координаторът на проекта „ALMIT“, с подкрепата на партньора Згура-М, представи иновативни практики в помощ на интеграцията на хора с мигрантски произход. Акцентът е върху бързата интеграция на бежанците и техните семейства на пазара на труда и бързото им установяване. При представянето на проекта се налегна върху факта, че ALMIT тества иновативни механизми за ускоряване на интеграцията на пазара на труда на имигранти чрез идентифициране на уменията и обучение. Той представи успешни подходи и практики от вече съществуващи инициативи. Механизмът ALMIT включва: скрининг на способностите на бежанците да използват езика на държавата, която пребивават, въвеждане на начални граждански и културни познания, профилиране на уменията и адаптиране към нуждите на местния пазар на труда. Европейската комисия прие, че терминът: „хора с мигрантски произход“ обхваща широк спектър от хора: граждани на трети страни, кандидати и лица, ползващи се с международна закрила, лица без гражданство; лица с неопределено гражданство и граждани на ЕС с мигрантски произход (които имат мигрантски произход от трета страна чрез своите родители, родени в чужбина).

Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия представи „Набора от инструменти за 2021-2027 г. относно фондовете на ЕС за интеграция на хора с мигрантски произход“.

Бъдещите цели на Европейски социален фонд са пряко подпомагане на хората и реформите в следните области:

  • ЗАЕТОСТ – чрез достъп до заетост на всички търсещи работа; модернизиране на институциите и услугите на пазара на труда; участие на пазара на труда, баланс между половете, баланс между работата и личния живот; адаптация между работниците и работодателите, добре адаптирана работна среда, активно и здравословно остаряване;
  • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – подобряване на качеството и ефективността на системите на образование и обучение; насърчаване на равен достъп до образование и предоставяне на качествено и приобщаващо образование; учене през целия живот, повишаване на квалификацията, промяна и въвеждане на нови изисквания за умения;
  • СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ – активно включване; насърчаване на социално-икономическата интеграция на граждани на трети страни, включително мигранти; насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като ромите; равен и навременен достъп до услуги; социална защита, здравни системи и дългосрочни грижи; социална интеграция на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване; справяне с материалните лишения, предприемане на допълнителни мерки.

Международна конференция в Свищовската академия представи резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867, финансиран от ЕК по Програма Еразъм +

Международна конференция се проведе на 27.05.2021 г. в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, с цел представяне на резултатите по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 „ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting“, финансиран по Програма Еразъм + на Европейската комисия. Сред официалните гости на международното събитие бяха ректорът на Свищовското висше училище – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-кметът на Община Свищов – д-р Анелия Димитрова, директорът на Дирекция „Бюро по труда” – Емилия Захариева, предприемачът от Белгия и партньор по проекта – Карел ван Исакер, експертите от Згура-М, България, партньор по проекта – Василка Събева и Петя Грудева.

Участие в събитието по разпространение на резултатите от Проекта взеха: експерти от Община Свищов и Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов; зам.-директорът и педагогическия състав на Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” гр. Свищов; директорът и педагогическия състав на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” гр. Свищов; представители на Средно училище „Димитър Благоев” и Средно училище „Николай Катранов”, гр. Свищов; експерти от Центрове за професионално обучение, лицензирани към НАПОО; предприемачи от малкия и среден бизнес; други заинтересовани безработни или заети лица.

В първата панелна сесия, ръководителят на проекта – доц. д-р Христо Сирашки, представи пред участниците съдържанието на проекта и резултатите от неговото изпълнение. Той изтъкна, че с договор № 2018-1-BG01-KA202-047867 между Центъра за развитие на човешките ресурси, като номинирана агенция на Р България на ЕК по Програма Еразъм +, и Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов, като координатор (бенефициент), е отпусната финансова подкрепа в размер на 206 449 EUR за изпълнението му при продължителност от 24 месеца (по-късно е одобрено удължаване със 6 месеца) за времето от 17.12.2018 г. до 16.06.2021 г. Доц. Сирашки посочи, че проектните дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение” и в партньорство с: Gazi University, Турция; Zgura-M, България; PHOENIXKM BVBA, Белгия; Еlectronic Compass, Гърция. Целевите групи по проекта са: безработни лица и неквалифицирани амбициозни предприемачи (със специален акцент върху жените предприемачи); предприемачи, претърпели провал в дейностите си до сега; лица със статут на бежанци/ имигранти; лица в социално неравностойно положение.

При реализиране на проекта са разработени следните интелектуални продукти:

  • ИР1: Курс за обучение по Управленско счетоводство, базиран на ECVET, предназначен за обучителни центрове, в т.ч.: учебен план за учители /учащи, ECVET базирани; наръчник за учители/обучители с указания как да провеждат курса; пилотно обучение на млади предприемачи; терминологичен речник; инструментариум за самооценка;
  • ИР2: Мобилно приложение за обучение, основано на модулен подход и казуси, в т.ч.: подробно съдържание за учебния курс; речник на термините; инструмент за самооценка; он-лайн инструменти за управленско счетоводство;
  • ИР3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики, в т.ч.: доклад за педагогическо въздействие и най-добри практики с представени най-добри практики от пилотната дейност, групирани по държави.

Гостът от Белгия и партньор по Проекта – Карел Ван Исакер, представи пред участниците успешни практики при подкрепа на младите предприемачи в Белгия. Специално място в презентацията му бе отделено на устойчивостта на интелектуалните резултати от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867. Събитието продължи с демонстрация на ИР2 Мобилно приложение и обучителна платформа по Проекта, направена от Василка Събева – експерт в Згура-М ЕООД, България – партньор по проекта.

Втората панелна сесия премина в дискусия за осигуряване на устойчивост и бъдещо прилагане на интелектуалните резултати по Проекта. В дискусията активно участваха, както бенефициента и партньорите, така и представители на Дирекция „Бюро по труда” гр. Свищов, Центрове за професионално обучение, професионални гимназии, предприемачи, безработни и заети лица.

Международният форум по разпространение на резултатите от Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 завърши с коктейл с индивидуални пакети. Всеки от участниците получи дисеминационни материали и сертификат за участие.

На 30 октомври 2020 г. беше презентацията на проект TIEREF от Згура-М

Членовете на Zgura-M представиха проекта TIEREF по време на събитието HORECACCESS на 30 октомври 2020 г. в столицата на България-София.

Заключителна среща по проект ECOGARD

Последната среща по проект ECOGARD се състоя на 6 октомври 2020 г. с участието на партньорите от България, включително “Згура-М“ и партньорът от Белгия, както и виртуалното участие на турския партньор COMU. Тя се проведе в Пловдив точно преди Финалното събитие по проекта.

TIEREF бе представен от Згура-М на 25 септември 2020 г

Проектът TIEREF бе представен от екипа на Згура-М по време на събитието за разпространение на резултати LINKUPS в гр. Пловдив на 25 септември 2020 г.

Представяне на проекта TIEREF по време на Inclusive Ambassadors събитие

Представяне на проекта TIEREF от екипа на Згура-М по време на събитие за разпространение на резултати Inclusive Ambassadors на 2 септември 2020 г., в град Пловдив, България.

Представяне на проекта TIEREF на 12/02/2020

Представяне на проекта TIEREF от представителите на Згура-М ЕООД по време на Годишно събитие за приобщаване, организирано от Лесотехнически университет на 12/02/2020.

Проектът Toolkit4RPL беше представен по време на Годишната конференция на университета в Калабрия (Италия)

Представител на Згура-М ЕООД бе поканен като гост на годишната конференция на Университета в Калабрия, която се проведе на 7 ноември 2019 г. Проектът Toolkit4RPL бе представен като един от ключовите проекти на организацията в областта на признаването и валидирането на предходен обучителен опит.

Популяризиране на проект Toolkit4RP в рамките на две конференции, посветени на темата за социалното включване на учениците и младежи с увреждания

Toolkit4RP беше представен по време на две големи събития за разпространение на резултати в Пловдив, България през май и юли 2019 г. На 23 май 2019 г. екипът на Згура-М ЕООД взе участие в заключителната конференция по проект AccessInteract, организирана от Националната асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (България), посветена на темата за комуникацията и взаимодействието с младите хора с увреждания и тяхното социално включване. А на 5 юли 2019 г. екипът на Згура-М ЕООД бяха гости на конференция, чийто домакин бе Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, посветена на проблемите и предизвикателствата на младите хора с увреждания и техните възможности за обучение и дейности в свободното време. По време на тези важни събития екипът на Згура-М ЕООД имаше възможността да представи Toolkit4RP като една от успешните проектни инициативи на организацията в областта на признаването и валидирането на предходен обучителен опит.

Популяризиране на проект Y4B

Информация за проекта Y4B бе дадена по време на събитието „Peer Mentoring” в Анкара, Турция на 12 юни 2019 г.

Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате да използвате бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close