Zgura-M logo Фирма “Згура-М” е обучителна организация, с дейност насочена главно към хората с увреждания. Основана е през 1993 г. в Пловдив и към момента в дейността й са били включени повече от 8562 души с диабет, 10% от които са деца, 2000 човека с увреждания и 453 жени с диагноза рак на гърдата. Всички те са били обучавани как да боравят с помощните средства, получавали са здравни консултации и насоки за профилактика на заболяванията. Мисията на “Згура-М” е насочена главно към (ре)интеграцията, повишаването на работоспособността и независимият начин на живот на възрастните хора, хората с увреждания и тези в неравностойно положение в обществото. Действията, предприети в тази насока могат да се обобщят в следната насока:
 • Проследяване на здравословното състояние (осигурява се от собствен медицински център, вж. по-долу)
 • Обучение по здравеопазване и превенция
 • Съвети за правилно хранене
 • Дейности, свързани с обучение през целия живот (електронно обучение и дистанционно обучение)
 • Въвеждане и прилагане на менторинг схеми, които имат за цел повишаване на работоспособността
 • Снабдяване със специализирано помощно оборудване ,помощни технически средства.

От 1997 година насам фирмата се занимава с провеждането на национални и международни проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на програмите Леонардо да Винчи и Сократес на Европейската комисия, които са насочени към социалната, образователната и трудовата интеграция на хората с увреждания в България. «Згура-М» притежава значителен опит, както в разработването, така и изпълнението на тези европейски проекти, както като инициатор, така и като партньор по тях. Вследствие на активната дейност в тази сфера, фирмата е създала мрежа от контакти с различни партньорски организации, сред които са университети, местни власти, обучителни институции и европейски организации от целевите групи.

Опитът на фирмата е насочен главно към иновативните методи за обучение и представянето на нови подходи за учене и трудова реализация на хората с увреждания. В резултат е постигнато дълготрайно подобряване на качеството на предоставяните услуги за хората от тази група.

Фирма „Згура-М” осъществява още тясно взаимодействие с бизнес сектора посредством работодателската мрежа, включваща повече от 100 организации, позитивни към наемането на работа на хора с увреждания, а освен това се осъществява и тясно взаимодействие с крайните потребители (възрастни хора и хора с увреждания); Освен това „Згура-М” поддържа контакти и с изследователски центрове към няколко Европейски университета.

Фирмата е също така и един от членовете-основатели на българската неправителствена организация Асоциация „Мария Кюри”.

Към момента „Згура-М” работи в четири основни направления:

 • ЗАЕТОСТ – повишаване на възможностите за заетост и увеличаване на работоспособността чрез провеждане на менторинг програми, свързващи човек с увреждане с неговия ментор, работещ в сфера или на позиция, избрана за обучение от самия наставляван;
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ – Професионална ориентиране и консултиране; Мотивация; Информация по комуникационните дейности; Информация и консултации по съществуващи европейски програми, предлагащи обучение и (пре)квалификация.
 • ОБУЧЕНИЕ – Виртуален инкубатор за преквалификация на безработни лица; Обучение по Брайл; Обучение по жестомимика; Обучение по равнопоставеност за професионалисти; Мотивационно обучение за хора с увреждания и професионалисти, работещи с хора с увреждания.
 • ДИСЕМИНАЦИЯ (РАЗПРОСТРАНЕНИЕ) – Дисеминационни стратегии; Брошури и презентации; Информационни бюлетини, предназначени за масмедиите.

Фирма „Згура-М” притежава значителен опит, както като инициатор, така и като партньор в различни проекти по европейски програми:

ПРОЕКТИ:

 • Виртуален инкубатор за преквалификация в ресурсни учители за хора с увреждания (VIP RTDP) www.viprtdp.com (Този проект е награден със СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО от Българската Национална агенция „Леонардо да Винчи”, Министерството на образованието и науките и Министерството на труда и социалната политика през 2006г.)
 • Електронно обучение насочено към работното място в сферата на биотехнологиите и опазването на околната среда, (JOB-EL BIO) www.jobel-bio.hit.bg
 • Менторинг и съвети за възрастни хора (ADULTS MENTORING) www.adults-mentoring.eu
 • Как да управлявам собствените си умения www.managemyskills.eu
 • 2007 – GOAL.NET
  • Прессъобщение
   Фирма „Згура-М” България, член на Асоциация „Мария Кюри” започна работа по нов международен проект, насочен към повишаване на работоспособността на хората с увреждания. Както е известно, фирмата е с повече от десетгодишен опит в осъществяването на различни инициативи на национално и европейско ниво, подпомагащи социалната и трудова интеграция на една от най-уязвимите групи в обществото. Нашите постижения в осъществяването на електронно обучение и разработването на иновативни методи и техники за работа с хора с увреждания станаха повод да бъдем предпочетени като български партньор по европейския проект КЪМ ЦЕЛТА.NET (GOAL.NET).
   Tой е иницииран и се координира от Университета в Нотингам, Великобритания. Осъществява се с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи”, която е ориентирана към обучение на работното място. Тя е част от новосъздадената програма за Обучение през целия живот, водена от Европейската комисия.
   В проекта си партнират 5 организации от 3 европейски страни: от Великобритания - Университета в Нотингам, BID Services за хора със слухови увреждания, Greenhat Interactive; от България - фирма „Згура-М” Пловдив и от Гърция – E-Isotis. Всеки от партньорите ще даде своя принос и експертиза, за да се създадат продукти с качество на европейско ниво.

   В проекта КЪМ ЦЕЛТА.NЕТ се залага на използването на серия от интерактивни компютърни игри, целящи да стимулират развитието на базисните професионални умения. Tой ще предложи обучение по следните теми: обучение как да организираме пътуването си, умения за общуване, подготовка на автобиография и мотивационно писмо, начини за търсене на работа, обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съвети за трудовите и осигурителните права.
   Първата партньорска среща по проекта се проведе в Бирмингам, Великобритания в периода 6-8 Декември 2007г. По време на срещата партньорите дискутираха следващите стъпки в работата и определиха ролите и отговорностите на всяка от участващите организации. Така се създаде една добра основа за взаимодействие в рамките на европейската инициатива.
   Всеобщо мнение бе, че новостите, които проектът ще предложи и промените, които ще се опита да предизвика, несъмнено ще доведат до подобряването на достъпа до електронно обучение за хората с обучителни затруднения и тези със сензорни увреждания.
   Очаквайте скоро още новини за развитието на проекта.

Допълнително фирмата поддържа контакти и партньорски връзки на мастно и национално ниво с общини, малки и средни предприятия, кариерни центрове и университети.

Услуги:

 • Доставка и ремонт на помощни технически средства за хора с увреждания
 • Медицински център
 • Център за обучение на диабетици

Фирма „Згура-М” ООД
Гр. Пловдив 4000, ул. Магура 9а
тел:(+359 32) 628889
факс: (+359 32) 628890
ел. поща: projects@zgura-m.eu

 >> ENGLISH VERSION