Нов проект в областта на трудовата медицина и безопастност на труда

Екипът на консултантска компания „Згура – М“ е партньор в Европейски проект по трансфер на иновации в рамките на мярка „Леонардо да Винчи“ на програмата „Учене през целия живот“, които се нарича „Ε-TPOHS – Електронна обучителна платформа в областта на трудовата медицина и безопастност на труда“. Неговата основна цел е да разработи онлайн интегрирана обучителна платформа в областта на трудовата медицина и безопастност на труда, която има за цел да обучи служителите и работодателите в сектори строителство, металургия, производство на оборудване и минно дело чрез нови обучителни методи, които ще бъдат пилотирани в България и Турция през 2012 година.

Повече информация може да откриете на: www.tpohs.sakarya.edu.tr