H-CARE

“Европейски алианс на секторните умения в областта на обучение и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването, помощните технологии и здравословното хранене”


Европейска иновативна обучителна програма за продавач-консултанти в областта на Здравеопазването,  помощните технологии и здравословното хранене
“Увеличете своите бизнес перспективи в един от най-бързо развиващите се сектори в Европа”

За повече информация: www.healthcaresales.eu

Проектът „H-CARE” бе създаден на базата на идентифицираните нужди на Европейският пазар на труда от партньорският консорциум и липсата на подходящи курсове в Европа за продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването, помощните технически средства и хранителните добавки  в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Той има за цел да разработи иновативна обучителна програма за тази нова професионална квалификация. Тази професия не съществува в Националната Класификация на професиите нито в България, нито в  рамки на страните от Европейският Съюз досега. Това означава, че хората, които ще участват във фазата на тестване на проекта ще имат уникалната възможност да участват в новаторско обучение,  разработено за първи път в Европа

В допълнение проектът ще предостави методология за признаване и валидиране на знанията, уменията и компетенциите на обучаемите по професията спрямо националните квалификационни рамки и държавни образователни изисквания (чрез прилагане на системата ECVET ) и Европейската квалификационна рамка (ниво 4 и 5), като по този начин тази нова професия ще бъде призната и сравнима от работодателите в Европа.