COACH@WORK

COACH@WORK : Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост

“Професионален обучителен курс и EQAVET оценъчна система проследяване на качеството на консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания“

Този проект надгражда постиженията от предходният Европейски проект „T-EST“ (www.t-est.eu). Като резултат от него консултанти по подкрепена заетост и хора с увреждания бяха обучени така, че да повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.

Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за осъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта ще разработят още професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма ще бъде създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя ще включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от консултанти по подкрепена заетост.

В допълнение партньорите по проекта ще разработят и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидастване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Доставчици на услуги по подкрепена заетост – кариерни консултанти/ обучители/ трудови посредници/ кейс мениджъри, коучъри, трудови асистенти, социални работници
 • Центрове за професионално обучение – отговорни за обучаването на професионалисти, работещи с хора с увреждания.
 • Нестопански, неправителствени организации, работещи с хора с увреждания
 • Работодатели, наемащи хора с увреждания;
 • Законодатели и държавни институции в сферата на социалната политика и пазара на труда;
 • Институции на Европейско ниво в областта на Подкрепената заетост
 • Доставчици на услуги (на национално и Европейско ниво)

РЕЗУЛТАТИ

 • Обобщен доклад с анализ на потребностите на целевите групи;
 • COACH@WORK Професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост
 • EQAVET система за признаване, валидиране и сертификация на доставчици на услуги по подкрепена заетост;
 • Наръчник с указания за прилагане на EQAVET системата
 • Доклад за пилотно прилагане;
 • Уебсайт и електронна обучителна платформа.

За повече информация: www.supportemployment.eu