ПроектиO


Виртуален инкубатор за преквалификация в ресурсни учители за хора с увреждания (VIP RTDP) www.viprtdp.com (Този проект е награден със СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО от Българската Национална агенция „Леонардо да Винчи”, Министерството на образованието и науките и Министерството на труда и социалната политика през 2006г.)
inc.viprtdp.com

Менторинг и съвети за възрастни хора (ADULTS MENTORING) Проектът се фокусира върху потребностите на възрастните безработни и дълготрайно безработните възрастни хора, които биха искали да актуализират своите професионални умения и да придобият нови практически познания. Такъв резултат може да бъде постигнат чрез участието им във форми на неформално обучение, каквато е менторингът.
В рамките на проекта бе създадена система за менторинг на работното място за възрастни хора.
Освен това на други безработни бяха осигурени иновативни професионални съвети, отговарящи на техните знания и разбирания.
www.adults-mentoring.eu


Как да управлявам собствените си умения
Проектът от една страна предлага възможност на работещи и безработни хора да идентифицират и сами да оценят своите компетенции, умения и знания и така да имат шанса да направят успешна кариера в сферата на Туризма. От друга страна той може да бъде полезен на Мениджъри “Човешки ресурси” и собственици на компании в сферата на Туризма в процеса на подбор и оценка на настоящи и бъдещи кадри.
www.managemyskills.eu

GOAL.NET: Фирма „Згура-М” България, член на Асоциация „Мария Кюри” започна работа по нов международен проект, насочен към повишаване на работоспособността на хората с увреждания. Както е известно, фирмата е с повече от десетгодишен опит в осъществяването на различни инициативи на национално и европейско ниво, подпомагащи социалната и трудова интеграция на една от най-уязвимите групи в обществото. Нашите постижения в осъществяването на електронно обучение и разработването на иновативни методи и техники за работа с хора с увреждания станаха повод да бъдем предпочетени като български партньор по европейския проект КЪМ ЦЕЛТА.NET (GOAL.NET). Tой е иницииран и се координира от Университета в Нотингам, Великобритания. Осъществява се с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи”, която е ориентирана към обучение на работното място. Тя е част от новосъздадената програма за Обучение през целия живот, водена от Европейската комисия. В проекта си партнират 5 организации от 3 европейски страни: от Великобритания – Университета в Нотингам, BID Services за хора със слухови увреждания, Greenhat Interactive; от България – фирма „Згура-М” Пловдив и от Гърция – E-Isotis. Всеки от партньорите ще даде своя принос и експертиза, за да се създадат продукти с качество на европейско ниво. В проекта КЪМ ЦЕЛТА.NЕТ се залага на използването на серия от интерактивни компютърни игри, целящи да стимулират развитието на базисните професионални умения. Tой ще предложи обучение по следните теми: обучение как да организираме пътуването си, умения за общуване, подготовка на автобиография и мотивационно писмо, начини за търсене на работа, обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съвети за трудовите и осигурителните права. Първата партньорска среща по проекта се проведе в Бирмингам, Великобритания в периода 6-8 Декември 2007г. По време на срещата партньорите дискутираха следващите стъпки в работата и определиха ролите и отговорностите на всяка от участващите организации. Така се създаде една добра основа за взаимодействие в рамките на европейската инициатива. Всеобщо мнение бе, че новостите, които проектът ще предложи и промените, които ще се опита да предизвика, несъмнено ще доведат до подобряването на достъпа до електронно обучение за хората с обучителни затруднения и тези със сензорни увреждания. Очаквайте скоро още новини за развитието на проекта.


E-TPOHS (Електронна обучителна платформа в сферата на трудова медицина и безопастност на труда) е иновативна и онлайн интегрирана обучителна програма относно условията на безопастност на труд и трудова медицина. Тя е целево насочена към следните сектори: металообработване, металургия, производство на оборудване, строителство, минно и кариерно дело. Проекта ще бъде осъществен чрез създаване на иновативни обучителни модули, базирани на специфични инструкционални сценарии и дизайн. През 2012 година тези продукти ще бъдат тествани в България и Турция.
Повече информация: www.tpohs.sakarya.edu.tr

На 1 октомври 2011г. стартира нов европейски проект, благодарение на който в България отново ще бъде проведена менторинг програма, насочена към безработни, желаещи да подобрят своите трудови умения, под наставничеството на опитен професионалист.
Този път менторинг процеса ще бъде реализиран комбинирано – през специално разработена електронна платформа и срещи лице в лице. От там идава и наименованието на проекта е-Менторинг. Той е 75% финансиран от програма „Леонардо да Винчи“ на ЕК, мярка „Трансфер на иновации“ и е с начална дата 01.10.2011 и приключва на 30.09.2013. Инициативата е естествено продължение на успешно реализирания проект “Менторинг за възрастни”, осъществен в периода 01.10.2006 – 30.09.2008, координиран от фирма ЗГУРА-М.
В новия проект е-Менторинг фирма ЗГУРА-М отново е сред партньорите, а координатор е Национален Директорат по образование и обучение на възрастни, Турция. В партньорството участват още и организации от Белгия, Великобритания и Италия.
Основната идея на проекта е да засили връзката между професионалното образование и бизнеса чрез предоставяне на менторинг ориентиран към нуждите на потребителя. С цел оптимизиране на ефективността от използването на електронна менторинг платформа, наставляваните ще преминат предварително през обучителен курс по ИКТ. Участниците в менторинг процеса ще бъдат подпомагани от партньорите чрез съвети, консултации и не на последно място, чрез специално разработени наръчници за осъществяване на менторинг програми.
Преди да се пристъпи към предоставянето на менторинг и изработване на специализирани наръчници за ментори и наставлявани, партньорите ще подготвят доклад, описващ успешни модели на менторинг в Европа. В момента те са ангажирани със събиране на информация за съществуващите стандарти и методологии на предоставане на менторинг за уязвими групи на пазара на труда.
В края на м. април ще бъде готов доклада и анализа на потребностите на работодатели и възрастни с увреждания по отношение на техните конкретни нужди от образование, обучение и професионална реализация.
Ако желаете да споделите Вашия опит в областта на менторинг програмите, не се колебайте да се свържете с екипа на фирма ЗГУРА-М. Следете нашия сайт за повече информация относно развитието на проекта е-Менторинг.

От месец Август 2011г., екипът на ‘ЗГУРА-М” участва като партньор по проект “ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ИКТ”, финансиран по дейност “Партньорства” на подпрограма “Леонардо да Винчи” на програмата “Учене през целия живот” на Европейската Комисия.

Целта на проекта е:

– Да предостави обучителен курс на принципа на комбинирано учене (лице в лице и онлайн) за хора с физически увреждания и възрастни хора (50+) с цел да се чувстват по-уверени в света на съвременните информационни и комуникационни технологии.

– Да им помогне да комуникират по-лесно и ефективно с обкръжаващият ги свят и да подобри достъпа им до ПОО.

– Да подобри самочувствието на участниците в него като насърчи личната им реализация и развитието на социални и културни компетенции.

В рамките на проекта са предвидени и четири мобилности за бенефициенти: лица с физически увреждания (18+) и възрастни хора (50+), които ще се проведат през месец Ноември 2012г в Париж, Франция и през месец Февруари в Истанбул, Турция.

Ако желаете да вземете участие може да ни потърсите на тел. 032 /62 88 90 или на ел. поща: projects@zgura-m.eu

Участието в курса на обучение е напълно безплатно. За повече информация: http://co-ict.aimcy.eu

“T-EST – Трансфер на инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост”

Продължителност на проекта: 01.11.2012 до 31.12.2014.
Една от ключовите цели на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. е да предостави на хората с увреждания пълен достъп до образованието и пазара на труда. Но в много европейски страни все още липсва подходяща и надеждна концепция за решение на пролема. Проектът T-EST се трансферира точно с тази цел – да се приложи добре разработената и успешна концепция за ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ.

Проектът по трансфер на иновации T-EST е базиран на набор от инструменти за планиране и осъществяване на подкрепена заетост. Основната идея стояща зад концепцията е да се позволи пълен достъп до пазара на труда и до професионално обучение на хората с увреждания. T-EST се съсредоточава върху България, Румъния и Турция, тъй като подкрепена заетост в тези страни почти не съществува. След изпълнението на целите, проектът ще доведе до огромно подобрение на участието на пазара на труда, професионалното обучение и интеграцията на хората с увреждания, и в същото време ще доближи тези страни към постигането на целите на Европейската Стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.

Резултатите от проекта включват:

– Наръчника за подкрепената заетост , адаптиран към съответните изисквания на България, Румъния и Турция.
– Обучителна програма на наставници за подкрепа на трансфера и процеса на прилагане в трите страни.
– Прилагане на подкрепената заетост в трите страни.

Резултатът е ясно подобряване на качеството по отношение на достъпа до пазара на труда за хората с увреждания чрез професионалното образование, обучение и подкрепена заетост в България, Румъния и Турция.

За повече информация: www.t-est.eu

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

H-CARE: “Европейски алианс на секторните умения в областта на обучение и стаж за продавач-консултанти в Здравеопазването, помощните технологии и здравословното хранене”
Европейска иновативна обучителна програма за продавач-консултанти в областта на Здравеопазването,  помощните технологии и здравословното хранене
“Увеличете своите бизнес перспективи в един от най-бързо развиващите се сектори в Европа”

За повече информация: www.healthcaresales.eu
Проектът „H-CARE” бе създаден на базата на идентифицираните нужди на Европейският пазар на труда от партньорският консорциум и липсата на подходящи курсове в Европа за продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването, помощните технически средства и хранителните добавки  в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Той има за цел да разработи иновативна обучителна програма за тази нова професионална квалификация. Тази професия не съществува в Националната Класификация на професиите нито в България, нито в  рамки на страните от Европейският Съюз досега. Това означава, че хората, които ще участват във фазата на тестване на проекта ще имат уникалната възможност да участват в новаторско обучение,  разработено за първи път в Европа.
В допълнение проектът ще предостави методология за признаване и валидиране на знанията, уменията и компетенциите на обучаемите по професията спрямо националните квалификационни рамки и държавни образователни изисквания (чрез прилагане на системата ECVET ) и Европейската квалификационна рамка (ниво 4 и 5), като по този начин тази нова професия ще бъде призната и сравнима от работодателите в Европа.

COACH@WORK : Обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост

“Професионален обучителен курс и EQAVET оценъчна система проследяване на качеството на консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания“

Този проект надгражда постиженията от предходният Европейски проект „T-EST“ (www.t-est.eu). Като резултат от него консултанти по подкрепена заетост и хора с увреждания бяха обучени така, че да повишат своята конкурентноспособност на пазара на труда.

Проектът „COACH@WORK“ ще продължи да допринася за осъвършенстването на услугите по подкрепена заетост в Австрия и Испания, а в България и Турция тази система ще бъде за първи път пилотно въведена.

Партньорите по проекта ще разработят още професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на EQAVET.

Уникалната обучителна програма ще бъде създадена чрез идентифициране на резултати от учене спрямо системата на ECVET. Тя ще включва следните дялове: информираност за уврежданията; придобиване на ключови компетенции; употреба на интерактивни технологии и методи в процеса на коучинг; използване на масови и помощни технологии от клиентите с увреждания; инструментариум за осигуряване на подкрепена заетост и методологичен план за организиране на процесът на консултиране от консултанти по подкрепена заетост.

В допълнение партньорите по проекта ще разработят и помощни материали за безработни клиенти с увреждания по отношение на: подготовка за интервю, попълване на формуляри за кандидастване за работа; разкриване на увреждането; представяне в подходящ професионален вид, анализ на силните и слаби страни, достъп до подкрепа и полезни ресурси.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • Доставчици на услуги по подкрепена заетост – кариерни консултанти/ обучители/ трудови посредници/ кейс мениджъри, коучъри, трудови асистенти, социални работници)
 • Центрове за професионално обучение – отговорни за обучаването на професионалисти, работещи с хора с увреждания.
 • Нестопански, неправителствени организации, работещи с хора с увреждания
 • Работодатели, наемащи хора с увреждания;
 • Законодатели и държавни институции в сферата на социалната политика и пазара на труда;
 • Институции на Европейско ниво в областта на Подкрепената заетост
 • Доставчици на услуги (на национално и Европейско ниво)

РЕЗУЛТАТИ

 • Обобщен доклад с анализ на потребностите на целевите групи;
 • COACH@WORK Професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост
 • EQAVET система за признаване, валидиране и сертификация на доставчици на услуги по подкрепена заетост;
 • Наръчник с указания за прилагане на EQAVET системата;
 • Доклад за пилотно прилагане;
 • Уебсайт и електронна обучителна платформа.

За повече информация: www.supportemployment.eu

 

VIVARPL е проект по програма “Еразъм +” с партньори от 4 страни (Турция, Франция, Ирландия и България), подкрепяни от Турската национална агенция. Основната цел на проекта е да насърчи признаването на предишно обучение и да улесни дейностите на доставчиците на обучение за възрастни.
Основните ни цели са:
1 – Да улесним процеса за признаване на предходен обучителен опит на нискоквалифицираните възрастни, които търсят възможности за учене през целия живот и надграждане на техните знания, умения и компетентности
2- Да се повиши осведомеността за ползите от системи за признаване на предходен обучителен опит в страните партньори.
3. Да се подкрепят компаниите, доставчици на образование за възрастни за да могат да предлагат по-ефективно качество на услуги.
4- Да се разработи иновативен инструмент за признаване на предходен обучителен опит и да се увеличи осведомеността в обществото по тази тема.

Проектът започна официално на 04.12.2017 г. и ще продължи две години.

Повече информация може да получите на www.vivarplproject.eu