За нас

Център за информация и професионално ориентиране “ЗГУРА-М” е  е основан е през 1993 г. в Пловдив. Мисията на “Згура-М” е насочена главно към (ре)интеграцията, повишаването на работоспособността и независимият начин на живот на възрастните хора, хората с увреждания и тези в неравностойно положение в обществото. Действията, предприети в тази насока могат да се обобщят в следната насока:

  • Дейности, свързани с обучение през целия живот (електронно обучение и дистанционно обучение)
  • Въвеждане и прилагане на менторинг схеми, които имат за цел повишаване на работоспособността

От 1997 година насам фирмата се занимава с провеждането на национални и международни проекти, осъществявани с финансовата подкрепа на програмите Леонардо да Винчи и Сократес на Европейската комисия, които са насочени към социалната, образователната и трудовата интеграция на хората с увреждания в България. «Згура-М» притежава значителен опит, както в разработването, така и изпълнението на тези европейски проекти, както като инициатор, така и като партньор по тях. Вследствие на активната дейност в тази сфера, фирмата е създала мрежа от контакти с различни партньорски организации, сред които са университети, местни власти, обучителни институции и европейски организации от целевите групи.

Опитът на фирмата е насочен главно към иновативните методи за обучение и представянето на нови подходи за учене и трудова реализация на хората с увреждания. В резултат е постигнато дълготрайно подобряване на качеството на предоставяните услуги за хората от тази група.

„Згура-М” осъществява още тясно взаимодействие с бизнес сектора посредством работодателската мрежа, включваща повече от 100 организации, позитивни към наемането на работа на хора с увреждания, а освен това се осъществява и тясно взаимодействие с крайните потребители (възрастни хора и хора с увреждания); Освен това „Згура-М” поддържа контакти и с изследователски центрове към водещи Европейски университети.